Beleid duurzaam beleggen

Investeer met ons, voor een duurzaam groeiend rendement, in de beste Europese bedrijven.

Vastgesteld beleid

Het Sustainable Dividends Value Fund belegt volgens haar vastgelegde Beleid Duurzaam Beleggen. Als referentie dient de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR is een Europese verordening die is ontworpen om duurzaamheidsbeleid te harmoniseren en transparant te maken. Het Sustainable Dividends Value Fund onderschrijft deze doelstelling door duurzaamheid te integreren in het beleggingsproces, waarbij zowel financieel rendement als maatschappelijke impact wordt overwogen.

SFDR-classificatie van het fonds

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) categoriseert beleggingsfondsen in drie groepen:

  • Grijs (artikel 6):

    Geen ESG-promotie.

  • Lichtgroen (artikel 8):

    Duurzaamheidspromotie met veel ESG-criteria.

  • Donkergroen (artikel 9):

    Duurzaamheid als doel met de beste governance.

Het Sustainable Dividends Value Fund is 'lichtgroen' (artikel 8). In lijn met de SFDR bevatten de (prestatie)doelstellingen voor het fondsmanagement geen prikkels die kunnen aanzetten tot het nemen van buitensporige (duurzaamheids-)risico’s. Dit houdt ook in dat het management zich met betrekking tot de duurzaamheidsdoelstellingen geen extra vergoeding toerekent. Voor meer informatie: duurzaamheidsbeleid en documenten.

Duurzaamheidsrisico's

Duurzaamheidsrisico's zijn gebeurtenissen op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied die negatief effect kunnen hebben op de waarde van beleggingen. Deze risico's worden meegenomen in het beleggingsbeleid van het Sustainable Dividends Value Fund. Bij het selecteren van beleggingen worden mogelijke duurzaamheidsrisico’s grondig geëvalueerd.

ESG-criteria

Naast duurzaamheidsrisico’s zijn ESG-criteria (ESG: Environment, Social en Governance) een vast onderdeel van het beleggingsproces. Bedrijven die goed scoren op deze criteria presteren op termijn beter, wat leidt tot hogere rendementen tegen lager risico. Deze verwachting van hoger rendement bij ESG-beleggingen wordt bevestigd door recente onderzoeken en Capital Market Assumptions (CMA) van zakenbanken.

Sustainable-Dividends-Value-Fund-Posts-Gespiegeld

Selectiecriteria

Bij de selectie van aandelen voor onze portefeuille letten we op zowel de producten of diensten die een bedrijf levert, als op de manier waarop deze worden geproduceerd of verleend. Elk aandeel in het fonds krijgt een duurzaamheidsscore voor zowel het product (Product Score) als het productieproces (Procces Score). De Procces Score bestaat uit drie onderdelen: ecologisch beleid, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. Bedrijven met lage scores worden uitgesloten.

Het fonds sluit ook bedrijven uit op basis van controversieel gedrag en producten, waaronder controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen. Hierdoor is duurzaamheid stevig verankerd in ons beleggingsbeleid.

Informatiebronnen

We baseren onze duurzaamheidsinformatie op diverse bronnen, waaronder jaarverslagen van bedrijven waarin het fonds belegt. Deze verslagen geven vaak al inzicht in duurzaamheidsfactoren, mede door de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Deze richtlijn verplicht grote organisaties om niet-financiële informatie te rapporteren, waaronder milieu, sociale en mensenrechtenzaken. We spreken ook met managementteams en toetsen deze informatie aan externe duurzaamheidsbronnen.

Sustainable-Dividends-Value-Fund

Testimonials