top of page
Image by Christian Joudrey

Beleid
duurzaam
beleggen

Op deze pagina beschrijven we het beleid duurzaam beleggen van Sustainable Dividend Value Fund. Als referentie dient de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR is een Europese verordening die voortkomt uit het EU Actieplan Duurzame Financiering en geldt vanaf 10 maart 2021 voor de meeste financiële marktdeelnemers. Doelstelling van de SFDR is het harmoniseren en transparant maken van duurzaamheidsbeleid. Het Sustainable Dividend Value Fund onderschrijft deze doelstelling. Het fonds staat achter de duurzaamheidsdoelstellingen en brengt dit in de praktijk door duurzaamheid te integreren in het beleggingsproces. Het management ambieert dus niet alleen een goed financieel rendement, maar betrekt daarbij ook nadrukkelijk de maatschappelijke impact van de beleggingen.

Een begrip dat centraal staat in de SFDR is duurzaamheidsrisico. Dat is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied (ESG: Environment, Social en Governance) die, als ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Omdat duurzaamheidsrisico’s, net als de andere risico’s die in het informatiememorandum van het fonds worden genoemd, gevolgen kunnen hebben voor het rendement op uw beleggingen, maken duurzaamheidsricio’s onderdeel uit van het beleggingsbeleid van het Sustainable Dividend Value Fund. Bij het selecteren van beleggingen worden de mogelijke duurzaamheidsrisico’s in dat kader meegewogen.


Buiten dit specifieke duurzaamheidsrisico zijn duurzaamheidscriteria ook een integraal onderdeel van ons beleggingsproces. Naast het belang van de maatschappelijk impact van de beleggingen hebben wij de overtuiging dat bedrijven die goed scoren op ESG-criteria op termijn beter presteren en zo hogere rendementen kunnen bieden tegen een lager risico. De verwachting dat ESG beleggingen een hoger verwacht rendement hebben wordt onderschreven door recente onderzoeken en Capital Market Assumptions (CMA) van verschillende zakenbanken.

Selectiecriteria
Bij de selectie van de aandelen voor onze portefeuille kijken we zowel naar de producten of diensten die een bedrijf levert, als naar de wijze waarop deze producten of diensten geproduceerd dan wel verleend worden. Ieder aandeel in het fonds heeft een duurzaamheidsscore voor zowel het product (Product Score) als het productieproces (Process Score). De Process Score is opgebouwd uit drie deelscores op het gebied van ecologisch beleid (Environment Score), sociaal beleid (Social Score) en goed ondernemingsbestuur (Governance Score). Bedrijven met een te lage Product Score of Process Score komen niet in aanmerking voor het fonds. Op deze manier zijn duurzaamheidscriteria onlosmakelijk verbonden met het beleggingsbeleid van het fonds.

Daarnaast sluit het fonds bedrijven uit op basis van controversieel gedrag en controversiële producten (inclusief controversiële wapens, tabak, palmolie en fossiele brandstoffen). De referentie-index van het fonds , de MSCI Europe Index (Net Total Return in EUR ) is een algemene markt index, die het beleggingsuniversum vertegenwoordigt, en is geen referentie voor de ESG-kenmerken die door het fonds worden gepromoot.

Informatiebronnen
Voor de informatie over duurzaamheid baseren wij ons op verscheidene bronnen. Van belang zijn de jaarverslagen van de bedrijven waarin het fonds belegt. Deze verslagen bieden doorgaans al een goed inzicht in de duurzaamheidsfactoren. Van belang is daarbij de doorwerking van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD), de Richtlijn met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie. Deze Europese richtlijn verplicht grote organisaties van openbaar belang (OOB), zoals effecten uitgevende instellingen, banken en verzekeraars, een verklaring over niet-financiële informatie opnemen. Daarin rapporteren zij over milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, de eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie en omkoping. De Europese Commissie heeft in 2020 aangekondigd dat deze richtlijn nog nader aangescherpt wordt. Ook spreken wij zelf met het management van de bedrijven waarin belegd wordt. Deze informatie van de bedrijven zelf toetsen vervolgens we ook aan externe bronnen met duurzaamheidsinformatie.

SFDR classificatie van het fonds.


De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) categoriseert het universum van beschikbare beleggingsfondsen in drie groepen:
- Grijs (artikel 6): producten die geen ESG kenmerken promoot;
- Lichtgroen (artikel 8): producten die duurzaamheid promoten en veel ESG-criteria bevatten.
- Donkergroen (artikel 9): Producten die duurzaamheid als doelstelling hebben en over de beste governance beschikken.


Op grond van het hierboven beschreven beleggingsbeleid classificeren wij het Sustainable Dividends Value fund als een ‘lichtgroen’ (artikel 8) fonds. In lijn met de SFDR bevatten de (prestatie)doelstellingen voor het fondsmanagement geen prikkels die kunnen aanzetten tot het nemen van buitensporige (duurzaamheids-)risico’s. Dit houdt ook in dat het management zich met betrekking tot de duurzaamheidsdoelstellingen geen extra vergoeding toerekent. Zie voor meer informatiedocumenten ten aanzien van ons duurzaamheidsbeleid de pagina documenten.

bottom of page